Školní zralost

Školní zralost z pohledu klinického logopeda

 

Úroveň řečových dovedností dětí nastupujících do prvních tříd v posledních desetiletích rapidně klesá. Zodpovědnost nenese jenom zrychlené životní tempo a zvýšené nároky na školní připravenost, ale i neznalost či pohodlnost nás rodičů, těmito věcmi se zabývat. Jesle, mateřská škola a základní škola nemohou dohnat to, co my rodiče leckdy zanedbáváme. Tyto instituce nám mají dát návod a doporučení jak s dítětem pracovat, co docvičit a podobně.

 

Řeč je vlastnost specificky lidská a z pohledu vývoje člověka velmi mladá, proto i snadno zranitelná. Úroveň řeči přímo ovlivňuje kvalitu myšlení. Proto je rozvoj řečových dovedností stěžejní. Nyní vám nastíním klinický obraz nezralého dítěte:

•dítě se narodilo na jaře nebo v létě

•dítě u ničeho neposedí, nebo jen u toho, co ho baví (pracovní koncentrace by měla být 15-20 min.)

•vývoj řeči není ukončen - nesprávně vyslovuje sykavky, měkčení, L, R, Ř (v různých kombinacích), nediferencuje měkčení, sykavky, má malou aktivní slovní zásobu, vyjadřovací obratnost je silně narušená, znalosti jsou povrchní

•úroveň a vývoj smyslového vnímání (zrakového, sluchového, vnímání vlastního těla, orientace) je nerovnoměrný

•kresba je obsahově i graficky chudá

•jemná a hrubá motorika je narušená (dítě má nesprávný úchop psacího náčiní, ruka je neuvolněná, nezvládá běžné motorické dovednosti, jako je chytání míče, skákání přes švihadlo, či stoj na jedné noze).

•v něčem dosahuje nadprůměrných výsledků, jinde ani průměru. Pokud se k tomu přidá psychická, fyzická a sociální nezralost, obraz nezralého dítěte je hotov a do školy v žádném případě nepatří.

 

Pokud si nejste jistí, zda vaše dítě do školy patří či ne, musíte poskládat mozaiku dovedností, které vaše dítě zvládá, společně s objektivním posouzením zralosti od učitele mateřské školy, či jiných odborníků (psycholog, logoped). Při rozhodování buďte obezřetní, protože není nic horšího, než dítě vrácené z první třídy zpět do mateřské školy, nebo ponechání šikovného dítěte v mateřské škole. Ohled berte i na fakt, že móda dávání odkladu vede k tomu, že v prvních třídách se sejdou děti třeba s věkovým rozdílem i jeden a půl roku. Šestileté dítě, které je na hranici školní zralosti, má v tomto případě handicap vůči starším spolužákům. Tento handicap pak může dohánět až do páté třídy.

 

Co tvoří onu mozaiku? Pokusím se o stručný výčet dovedností potřebných k bezproblémovému nástupu do základní školy.

Jak dopadlo domácí šetření? Když nezvládne dítě některé z předložených subtestů, nevadí, nic není ztraceno. Existuje nepřeberné množství materiálů, které vám pomohou k docvičení příslušných jevů. Doporučuji materiály: Než půjdeš do školy (E.Opravilová, G.Filcík, BLUG 1996), Šimovovy pracovní listy (Portál), dětské časopisy Sluníčko, Pastelka, Kolotoč, Puntík, Tečka a řada CD ROM Chytré dítě (www.chytredite.cz).

 

mozaika

cvičení

účel

sluchové vnímání

analýza slabik a rytmizace, dítě vytleská a říká např. „vlaš-to-vič-ko leť“, dítě ví, kolikrát tlesklo

předpoklad pro správnou artikulaci,čtení a psaní

vydělení první hlásky ve slově „ž-žába“

předpoklad pro čtení a psaní

vydělení poslední hlásky ve slově „pes-s“, pozor! nechtějte po dítěti vydělení poslední souhlásky ve slově „bota“, v tomto typu stačí poslední slabika „bo-ta“

předpoklad pro čtení a psaní

rozlišení hlásek ve slově např. „Slyšíš S ve slově pes?“

předpoklad pro psaní, diktáty

syntéza hlásek, říkejte slovo pes po hláskách „p-e-s“, cvičení provádějte s obrázkem, na výběr jsou 2, max. 3 obrázky (jeden z nich je pes)

předpoklad pro čtení a psaní

rozlišení délek, zapiš slova podle Morseovy abecedy, „mává, - -“, „vidí, . -“, nebo vymysli slova podle vzoru: „. -“, „- .“

důležité pro psaní délek

zrakové vnímání

rozlišení detailů, pravolevá orientace, které obrázky jsou stejné?, ukaž pravou rukou pravé oko, ukaž levou rukou pravé oko

orientace v textu, učení písma, čtení

zraková paměť - pexeso nebo ukážeme obrázek, dítě si ho prohlédne, schováme ho, dítě ho má nalézt mezi ostatními

předpoklad učení, opisu, čtení a písma

plošné vnímání- překreslení obrázku nebo překreslení obrázku do čtvercové sítě

předpoklad napodobení a naučení písma

vizuomotorická koordinace = spolupráce oka a motoriky, bludiště, nalezení správné cesty, nebo důsledné prohlížení obrázku zleva doprava

předpoklad nácviku správných očních pohybů, předpoklad pro čtení a psaní

slovní obratnost

artikulační obratnost - opakování víceslabičných slov nebo vět bez zaváhání, např. „nejnebezpečnější“, „Šeherezáda“, „Saša dostal správný sešit“

předpoklad pro čtení, psaní, diktáty

vyjadřovací obratnost - převyprávění jednoduché pohádky typu „Koblížek“, „Smolíček“, „Budulínek“

předpoklad správné reprodukce nově probírané látky

rýmování - hra na básníka, najdi slova znějící podobně (mrak-drak)

rozvoj jazykového citu

hádanky - vymýšlení podle obrázku (je to žluté ovoce, má ho ráda opice)

rozvoj jazykového citu

slova nadřazená, podřazená např. jahoda, jablko, banán, jak povíš tato slova jedním slovem? (ovoce), vyjmenuj tři domácí zvířata

rozvoj jazykového citu

orientace v čase

vyjmenuj dny v týdnu, roční období

rozvoj aktivní slovní zásoby

jemná motorika

držení tužky je správné, čára není třaslavá, ruka je uvolněná

předpoklad psaní

lateralita

dítě drží stabilně tužku v jedné ruce

předpoklad psaní

 

Věřte, že to, co do dětí obrazně řečeno uložíte v předškolním věku, se vám mnohonásobně vrátí v době školní docházky. Odměnou vám bude vaše úspěšné a spokojené dítě.

Mgr. Petra Tabačíková